10-12 Οκτωβρίου 2018,η 2η συνάντηση του Προγράμματος,VIVA CUISINE,στο BUZAU της Ρουμανίας.


Η ομάδα O.C.E.A.N  NGO θα συμμετέχει στη 2 η συνάντηση του Προγράμματος,

VIVA CUISINE ,Through Interactive Recipes, ΚΑ2 -2017-1-TR01-KA202-046431,

από 10-12 October 2018. Φιλοξενών εταίρος το LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILIPESCU στο Buzau της Ρουμανίας. Την ομάδα θα αποτελέσουν η Συντονίστρια του φορέα Δήμητρα Σκούφη Κατσιδονιώτη  και ο Δημήτριος Κατσιδονιώτης υπεύθυνος προγραμμάτων.