Ημερήσια αρχεία: 18 Απριλίου 2016


  Το βραβείο EILEEN Η ομάδα EILEEN αναζητεί έργα ή πρωτοβουλίες που προωθούν την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων με καινοτόμο τρόπο και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες υποθέσεις ή τουλάχιστον ιδέες για το πώς μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο πεδίο δεξιοτήτων. Το βραβείο EILEEN […]

To BΡABEIO EILEEN – WEE