Δράσεις


draseisΗ ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας και συνεργασιών με άλλους αξιόπιστους φορείς όπως Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κ.τ.λ., με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες για τη μείωση της φτώχιας και της υστέρησης ομάδων πληθυσμού,  καθώς και για την πρόσβαση των ομάδων αυτών στην κοινωνία της γνώσης.

Η εταιρεία θα παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, το δίκτυο θα μπορεί να συμμετέχει και σε συνεργασία με άλλα δίκτυα σε υποβολές προτάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων που ενδιαφέρονται για προγράμματα και υπηρεσίες μέριμνας για την υγιεινή ζωή και ειδικότερα για τη δημιουργία πάρκων δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας ζωής αλλά και την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.

Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για τη δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες  πληθυσμού, στις γυναίκες, τους νέους και ΑΜΕΑ. 
Η προώθηση θεσμικών μορφών διάδοσης της επιστημονικής γνώσης και σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και δεν είναι μέλη της κοινότητας.

Η ενίσχυση των μηχανισμών σύγκλισης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. 

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε χώρες που πλήττονται από φυσικές και κοινωνικές αναταραχές. 

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών και ταξιδιών επιμορφωτικών, ερευνητικών και επιστημονικών στόχων και ανταλλαγής νέων και αντίστοιχων ανταλλαγών με συλλογικές οργανώσεις που προωθούν κοινωνικούς στόχους (εκπαίδευση, κατάρτιση, ισότητα δύο φύλων κ.τ.λ.). 

Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για την δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες  πληθυσμού, στις γυναίκες και τους νέους. 

Η σύναψη διακρατικών συνεργασιών με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, οι οποίοι υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα και η ανταλλαγή πληροφόρησης εμπειριών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων σύμφωνα με τις διακρατικές προδιαγραφές των διακρατικών και διασυνοριακών προγραμμάτων. 

Η προώθηση της αντίληψης για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος. draseis1

Η ανάπτυξη των ανθρώπινων δικτύων και των θεσμών αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. 

Η ανάπτυξη και προώθηση επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτικής γνώσης όλων των μορφών και όλων των επιπέδων. 

Η παροχή καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε ομάδες εκπαιδευτικών, εργαζομένων και φορείς με ομαδοαναλυτική  προσέγγιση.

Η ενθάρρυνση των διαδικασιών για την παραμονή των επιστημόνων στις περιφέρειες, για την βελτίωση του βιοτικού και αναπτυξιακού τους επιπέδου. 

Η ενίσχυση όλων εκείνων των παραγόντων που βοηθούν στην προαγωγή των επιστημών στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, η συμμετοχή στις διαδικασίες αναβάθμισης του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου τόσο των Ελλήνων όσο και των άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Η συνεργασία για τη διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας. 
Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μπορεί: 
•·         Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες, τόσο στον κοινοτικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό. 
•·         Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια και διαλέξεις. 
•·         Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια. 
•·         Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. 
•·         Να προβαίνει σε ενέργειες για:

Την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λπ. δυνάμενων να προάγουν τον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού.

Την προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης και την αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.

Την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων.

Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η εταιρία θα υποβάλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.