Η εταιρεία


oceanorgΟ σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και συνίσταται κυρίως στην διάδοση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών παροχών σε ομάδες ,φορείς, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της αλληλεγγύης, του πολιτισμού, σε όλη την Ελλάδα με στόχο την υποστήριξη και διάδοση καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία (διαπολιτιστική εκπαίδευση, βιώσιμη ανάπτυξη) και την προώθηση πράσινων τεχνολογιών.

•·         Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών συμβουλευτικής δικτύωσης για όλους τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη και συνέργειες προκειμένου να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν σχέδια δράσης και προγράμματα.

•·         Η δημιουργία βάσης δεδομένων και προγράμματος διαχείρισης γνώσης και διάδοσης τεχνογνωσίας για θέματα που απασχολούν μη κερδοσκοπικούς φορείς για την ανάπτυξη της πράσινης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς με τελικό  σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της εταιρείας είναι να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας προς τους φορείς υλοποίησης, τους Ο.Τ.Α., τις ιδιωτικές εταιρείες και τις συλλογικές οργανώσεις και Μ.Κ.Ο., δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου σε κάθε περιοχή παρέμβασης.

Η ένωση των προσπαθειών, η συνεργασία, η ομοσπονδιοποίηση και η δικτύωση μεταξύ των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων για την οικοδιαχείριση στα μεγάλα αστικά κέντρα και την οικοανάπτυξη στην ύπαιθρο, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες και δυνατότητες τεχνογνωσίας για την υποστήριξη και συμβουλευτική του δικτύου με σχεδιασμό και μελέτες προγραμμάτων.

Η δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την προώθηση της πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος ως στοιχείων υποδομής για την ανακύκλωση, την ενέργεια, τα οικολογικά προϊόντα, την προώθηση και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, και ειδικότερα του αγροτουρισμού,οικοπάρκων, κατασκηνώσεων κ.λπ. με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.

Παράλληλα, η εταιρεία μπορεί να υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και Συνέδρια, φεστιβάλ, ψηφιοποίηση οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου, πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιμέρους δράσεις σε έργα υποδομής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, για την πραγμάτωση των στόχων της στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων ο οργανισμός θα επιδιώξει:

·         τη συγκρότηση του διαθέσιμου «κοινωνικού κεφαλαίου» και ανθρώπινων πόρων, που θα επιτρέψει σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο και οργανισμό να εφαρμόσουν πιλοτικά εκπαιδευτικά, πολιτιστικά προγράμματα δράσης στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.

·         την πληροφόρηση και κινητοποίηση των πολιτών στη διάδοση της αντίληψης για την βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία μπορεί να προσφέρει αισθητικά, οικολογικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα για μια σύγχρονη εφαρμογή σχεδιασμού με σημαντικά τεχνοοικονομικά οφέλη, βελτιώνοντας το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικολογικό περιβάλλον των αστικών περιοχών της Αττικής.

·         τη συμβουλευτική και ομαδοαναλυτική προσέγγιση ιδιαίτερων ομάδων με ειδικά χαρακτηριστικά.

Η δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών για τους εθελοντές δράσης στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας και ποιότητας ζωής, με μέσα την οριζόντια επικοινωνία τη δικτύωση και τη συμβουλευτική στα πλαίσια των ομάδων, οργανώσεων και φυσικών προσώπων που αντιπροσωπεύονται στο παρόν καταστατικό. 

italy8Για το λόγο αυτό η εταιρεία σκοπεύει στη δημιουργία μεγάλης θεματικής πύλη στο διαδίκτυο (Portal) η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων/ ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αντικείμενο την προώθηση των προγραμμάτων πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.

Έτσι ο ρόλος της εταιρείας θα είναι συμβουλευτικός, συντονιστικός και υποστηρικτικός στη διαχείριση των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στη συνέχεια από άλλες ΜΚΟ, ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη της συνεργασίας οικολόγων και βιοκαταναλωτών της Αθήνας με βιοκαλλιεργητές της ελληνικής υπαίθρου με σκοπό την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών προώθησης της παραγωγής προϊόντων της υγιεινής διατροφής. 

Η πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων νέων και γυναικών για τη δημιουργία συμβουλευτικής αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

Η δημιουργία οικοκοινοτήτων στην ύπαιθρο για την ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων και για τη φιλοξενία των μελών και φίλων των οργανώσεων στις εγκαταστάσεις τους. 

Η ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου με βάση τα πολιτιστικά διαθέσιμα της Ελλάδας, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιδιωτικές συλλογές, λογοτεχνία – συγγραφείς, λαϊκά δρώμενα – πανηγύρια. 

Η δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, λαογραφικών μουσείων, ξενώνων και κατασκηνώσεων για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών γεγονότων και Συνεδρίων. 

Βασικό μέσο για την επίτευξη στόχων είναι η παροχή συμβουλευτικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός η επικοινωνία και η επιστημονική υποστήριξη όλων των συνεργαζομένων Μ.Κ.Ο., Δήμων και δημόσιων οργανισμών, που μπορούν να συμμετάσχουν από κοινού σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση των συνθηκών (κοινωνικών, περιβαλλοντικών ) στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η γνήσια εκπροσώπηση, η ομοσπονδιοποίηση και δικτύωση εθελοντικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, της οικοπροστασίας,DSCN0753 (Custom) οικοανάπτυξης του πολιτισμού της καταναλωτικής πίστης, ποιότητας ζωής και ανθρωπιστικής βοήθειας με στόχο την αποτελεσματικότερη παρέμβαση και δράση τους. 

Να συντονίζει τις ενέργειες των Οργανώσεων – μελών της για την προστασία των ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων. 

Να δημιουργεί υποδομές για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Με την ενίσχυση των θεσμών αλληλεγγύης στο πλαίσιο την Κοινωνικής Οικονομίας και η ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την Πράσινη και Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα. 

Να εκπροσωπεί τους εθελοντές της Χώρας και τις οργανώσεις τους, σε όλα τα γενικής φύσης μορφωτικού, τεχνικού, διοικητικού, οικονομικού, πολιτιστικού, δημοκρατικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος ζητήματα, που αφορούν στη βελτίωση της θέσης των πολιτών. 

Να αποκαταστήσει τη διαφάνεια στην κατανομή των κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων που αφορούν τις ΜΚΟ.