Συνεργασίες


  1. Υπουργεία, Δήμους , Φορείς

Η ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας και συνεργασιών με άλλους αξιόπιστους φορείς όπως Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κ.τ.λ., με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες για τη μείωση της φτώχιας και της υστέρησης ομάδων πληθυσμού,  καθώς και για την πρόσβαση των ομάδων αυτών στην κοινωνία της γνώσης.

Η εταιρεία παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων που ενδιαφέρονται για προγράμματα και υπηρεσίες μέριμνας για την υγιεινή ζωή και ειδικότερα για τη δημιουργία πάρκων δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας ζωής αλλά και την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.

Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για τη δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες  πληθυσμού, στις γυναίκες, τους νέους και ΑΜΕΑ.
Η προώθηση θεσμικών μορφών διάδοσης της επιστημονικής γνώσης και σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και δεν είναι μέλη της κοινότητας.

Η Λειτουργία ομάδων αυτογνωσίας  σε συνεργασία με τους Δήμους Αιγάλεω και Χαιδαρίου  σε ΚΑΠΗ των δύο Δήμων  είναι ήδη σε εξέλιξη  για τα χρόνια 2014, 2015, 2016.

  1. Σχολεία, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Φορείς Εκπαίδευσης, Ομαδικοσυνεργατικές  Δράσεις

Η Παιδαγωγική και Διδακτική Έρευνα,  συμπεραίνει ότι η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση διευκολύνει την βαθύτερη κατανόηση της εννοιολογικής και δηλωτικής σχολικής γνώσης, την ανάπτυξη των νοητικών, επικοινωνιακών, κοινωνικών και μεθοδολογικών ικανοτήτων και την αξιοποίηση εναλλακτι- κών τρόπων αναπαράστασης και παρουσίασης της νέας γνώσης, εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής. Η απόκτηση γνώσεων βαθιάς κατανό- ησης και η ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων και στάσεων είναι χρήσιμη όχι μόνο για τη σχολική ζωή των μαθητών, αλλά και για τον ευρύτερο κοινωνικό βίο, καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών με δυνατότητες ενερ- γού συμμετοχής στο κοινωνικό, πολιτισμικό, πολιτικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Η εμπειρία των μελών του φορέα στις ομαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις  καθώς και  στην εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνει την ευκαιρία  συνεργασίας με όλους της φορείς της εκπαίδευσης  για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών , των στελεχών της εκπαίδευσης  και των γονέων  στα πλαίσια τόσο της ενδοσχολικής εκπαίδευσης αλλά και κάθε άλλης προσσέγγισης που θα  ζητηθεί.